วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน
ISSN 3027-8082 (Print)
ISSN 3027-8104 (Online)

วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน

ฉบับล่าสุด
img
ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
ปกรอง

1. ผลของโปรแกรมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหืดในผู้ดูแล

2. ความสัมพันธ์ในครอบครัวและการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำในผู้ใช้ยาบ้า

3.อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุในศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. อัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในโรคเรื้อรังของหน่วยบริการปฐมภูมิ

5. ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของแบบประเมินการรักษาโรคออทิซึมฉบับภาษาไทย

6. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียฟันของแรงงานภาคอุตสาหกรรม

7. ความสัมพันธ์พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยจากเสียงและอาการผิดปกติจากการสัมผัสเสียงของพนักงานโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์

8. ผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ติดต่อเรา

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Flag Counter2019