วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน
ISSN XXXX-XXXX (Print)
ISSN XXXX-XXXX (Online)

วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน

ฉบับล่าสุด
img
ฉบับที่ 1 มกราคม–มีนาคม 2567
ปกรอง

1. การใช้สารเสพติดของเยาวชนไทย

2. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะลองโควิดในมารดาหลังคลอดที่ติดเชื้อโควิด-19

3. การใช้กัญชาในเยาวชนหลังการปรับปรุงกฎหมาย

4. ผลของการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่อความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ต.สามพร้าว จ.อุดรธานี

5. ปัจจัยเสี่ยงต่ออาการทางจิตเวชในผู้เสพสารเสพติด

6. สัดส่วนและปัจจัยที่อาจมีความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุที่มีการรับรู้ด้านคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ถูกต้อง

7. การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้สารเสพติดในผู้เสพสารเสพติดที่มีอาการทางจิตเวช

8. การศึกษาเครื่องมือคัดกรองอาการทางจิตเวชในผู้เสพสารเสพติด

ติดต่อเรา

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Flag Counter2019